Miljökonsulttjänster

METLAB erbjuder Miljökonsulttjänster från tre orter i Sverige: Enköping, Falun and Skelleftehamn. Vårt ackrediterade luftlaboratorium erbjuder mätningar av emissioner till luft med standardiserade referensmetoder (SRM). Vi erbjuder miljökonsulttjänster inklusive emissionsmätningar enligt följande:

Emissionsmätningar

Mätning av emissioner av bl.a. kväveoxider, svaveloxid, syre, koldioxid, kolmonoxid, lustgas, totalkolväte, dioxin, metaller, halogen, stofthalt, rökgasflöde, rökgastemperatur, rökgashastighet och fukthalt/vattenånga. Emissionsmätningar utförs oftast för kontroll av att gällande emissionskrav innehålls men emissionsmätningar eller mätning av förekommande parametrar kan också vara föranledda av andra skäl.

 • Emissionsmätningar med standardreferensmetoder
 • Emissionsmätning för kontroll av utfall gentemot emissionsvillkor
 • Prestandaprov / garantiprov
 • Processoptimering
 • Underlag i tillståndsansökan
 • Lista över ackrediterade mätmetoder

 

Parallellmätningar

Parallellmätningar utförs årligen för kontroll av fasta mätsystem för emissionsmätning, t ex enligt NFS 2004:6 för NOx-deklarationspliktiga förbränningsanläggningar och som AST i standard SS-EN 14181 för kontroll av kalibrerfunktioners giltighet. Vart 5:e år skall enligt Industriemissionsdirektivet (SFS 2013:250) de fasta mätsystemen för emissionsmätning vid stora förbränningsanläggningar och avfallsförbränningsanläggningar genomgå s.k. QAL2-mätning under tre dagar för fastställande av kalibrerfunktioner och kontroll av att mätosäkerhetkriterierna innehålls.

 • Årlig jämförande mätning enligt NFS 2004:6 för NOx-deklarationspliktiga förbränningsanläggningar: O2, CO2, NO/NO2/NOx, rökgasflöde och temperatur
 • Årlig kontroll av kalibrerfunktioners giltighet och mätosäkerhetskrav på fasta emissionsmätsystem enligt AST: Stoft, NOx, SO2, CO, HCl, TOC och HF
 • Kalibrering av mätsystem för stoftmätning enligt QAL2 I SS-EN 13284-1
 • Kalibrering av mätsystem för gasanalys enligt QAL2 I SS-EN 14181
 • Kalibrering av mätsystem för gasflöde enligt QAL2 I SS-EN 16911
 • Kontroll av mätsystem för tryck och differenstryck

 

Kalibreringsmätningar

Kalibreringsmätningar enligt EN 14181 för gasanalyssystem och EN 13284-2 utförs som parallellmätningar under tre dagar vart femte år. Förenklade kalibreringsmätningar kan ofta utföras under en dag för andra tillämpningar.

 • QAL2-kalibrering av stoftmätare enligt EN 13284-2
 • QAL2-kalibrering av gasanalysinstrument (CEMS) enligt EN 14181
 • QAL2-kalibrering av gasflödesmätare enligt EN 16911

 

Övriga mätningar

Andra mätningar som utförs rutinmässigt som specifika mätuppdrag eller som del i större mätprogram presenteras i listan nedan:

 • Eldstadstemperaturmätningar
 • Uppehållstidsbestämning för eldstäder
 • Förhållanden mellan biogent och fossil kol
 • Kontinuerlig mätning av kvicksilver i rökgaser
 • Homogenitetsbestämningar i mätplan
 • Partikelstorleksanalys med impaktor: PM2,5 och PM10

 

Övriga tjänster

METLAB erbjuder också miljökonsulttjänster som inte inkluderar mätningar. Dessa tjänster genomförs av personal med mångårig erfarenhet och breda kunskaper om miljölagstiftning och miljöteknik.

 • Tillståndsärenden
 • Förstagångsbesiktningar och periodiska besiktningar
 • Miljörapporter
 • NOx-deklarationer
 • Teknisk support rörande gasreningsteknik
 • Teknisk support rörande emissionsmätteknik

 

Vänligen kontakta oss för ytterligare information om våra Miljökonsulttjänster.

services