Bild för undersida

Tjänster

Vi hjälper företag i Sverige med miljömätningar

METLAB erbjuder Miljökonsulttjänster i Enköping, Falun and Skelleftehamn. Vårt ackrediterade luftlaboratorium erbjuder mätningar av emissioner till luft med standardiserade referensmetoder (SRM).

Vi erbjuder

Jämförande mätningar NOx

Jämförande mätningar av NOx enligt NFS 2016:13 utförs årligen för kontroll av pannor som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion.

Läs mer

Emissionsmätningar

Utförs oftast i syfte att kontrollera att gällande emissionskrav innehålls, men även för t.ex. processoptimering och prestandaprov vid en ny eller ombyggd anläggning.

Läs mer

Emissionsmätningar SFS

Mätningar vid stora förbränningsanläggningar enligt SFS 2013:252 samt vid avfallsförbränningsanläggningar enligt SFS 2013:253.

Läs mer

Kalibreringsmätningar

Kalibreringsmätningar (QAL2/AST) med avseende på verksamhetsutövarens automatiska mätsystem (AMS) enligt SS-EN 14181. Även enklare former av kalibreringsmätningar av AMS erbjuds.

Läs mer

Prestandaprov

Mätningar som utförs baserat på fastställda prestandakrav på en ny eller ombyggd anläggning.

Läs mer

Övriga tjänster

Eldstadsmätningar, Periodiska besiktningar, Tillståndsärenden, Miljörapporter, bestämning av andel fossilt kol, partikelstorleksanalys PM2,5/PM10 och mycket mer.

Läs mer

Är du osäker på vad ni behöver eller huruvida Metlab erbjuder det?
Kontakta oss så hjälper våra kunniga medarbetare dig.

Varför METLAB?

Bild om tid

Erfarenhet

METLAB grundades 1965 som Sveriges första konsultföretag inom emissionsmätningar.

Bild om ackridering

Ackrediterade mätningar

METLABs mätningar är pålitliga. Vi är ackrediterade för alla vanligt förekommande mätparametrar.

Bild om flexibilitet

Flexibilitet

Med in-house produkttillverkning kan METLAB på kort varsel skräddarsy mätutrustning för att klara även de mest utmanande uppdragen.

Utbildning

Miljömätningar - Hur går det till?

Processen nedan beskriver ett typiskt förlopp för en utsläppsmätning eller besiktning.

1. Förarbete

Kunden tillhandahåller Metlab med information om anläggningen, vilka förutsättningar som finns för att mäta samt vilka ämnen/parametrar som är intressanta. I vissa fall kan förbesök på anläggningen anses befogat.

2. Planering

Beställaren och Metlab hittar en lämplig tid för utförande. God framförhållning uppmuntras då beläggningen kan vara mycket hård under vissa delar av året.

Industribyggnad 3. Fältarbete

Metlab anländer vid kundens anläggning, etablerar utrustningen som krävs samt utför mätningen.

4. Analys

Analyser utförs av de prover som Metlab tagit vid fältarbetet.

5. Rapportering

Metlab sammanställer analyser och mätresultat och utfärdar en ackrediterad emissionsrapport till kunden. Rapporten levereras med digital signatur från Metlab.

Vi jobbar med några av landets största aktörer inom

Värmeverk

Värmeverk

Gruvindustri

Gruvindustri

Kafferosteri

Kafferosteri

Kemikalieindustri

Kemikalieindustri

Papper och cellulosa

Papper och cellulosa

Reningsverk

Reningsverk

Stålverk

Stålverk

Träindustri

Träindustri

Verkstadsindustri

Verkstadsindustri

Återvinning

Återvinning

Läkemedel

Läkemedel

Krematorier

Krematorier

Vi är ackrediterade

Vi är ett utav Sveriges ledande luftlaboratorier med ackreditering för de vanligaste mätparametrarna såsom provtagning av stoft, mikroorganiska utsläpp (dioxin etc.), metaller (kvicksilver etc.), ångor av HCl, HF, SO2, SO3, NH3 etc., gasanalys (O2, CO2, CO, SO2, NOx, VOC), gasflöde och temperatur. Utöver Emissionsmätningar erbjuder Metlab också ett flertal andra konsulttjänster i miljöområdet.

Redo att komma igång?

Kontakta oss